Algemene voorwaarden

Op deze Website kun je informatie afnemen. Aan deze informatie en elk ander gebruik van deze Website zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden staan hieronder. Lees deze daarom aandachtig door, zodat je weet wat je rechten en plichten zijn.

De Aanbieder van deze Website is NewEgo B.V. te Hellevoetsluis. Als je vragen hebt over deze voorwaarden, kun je contact opnemen met de Aanbieder via Pascalweg 9, 3225 LE Hellevoetsluis.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 16 november 2009

Artikel 1. Inhoud van de Website
 • 1.1 De Aanbieder publiceert via de Website recepten en afbeeldingen daarvan die door derden zijn aangeleverd.
 • 1.2 Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Aanbieder, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.
 • 1.3 Deze materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen zijn uitsluitend ter informatie bedoeld, en aan deze materialen kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 1.4 De Aanbieder is gerechtigd op elk moment het aanbod aan te passen of te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.
 • 1.5 Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele Website of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te ondernemen die het goed functioneren van de Website aan kan tasten.
Artikel 2. Registratie op de Website
 • 2.1 Als je een recept en/of afbeelding op deze Website wilt publiceren, moet je je eerst aanmelden. Als de Aanbieder je aanmelding accepteert, krijg je toegang tot een beheerpaneel waarmee je je recept en/of afbeelding kunt publiceren op de Website. Let op dat de Aanbieder zonder opgaaf van redenen gerechtigd is je aanmelding te weigeren.
 • 2.2 Na aanmelding verstrekt de Aanbieder de door jou gekozen gebruikersnaam en het wachtwoord. Dit wachtwoord moet je strikt geheim houden. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor misbruik van het wachtwoord en mag ervan uitgaan dat alles wat iemand doet die zich met de aan jou verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord aanmeldt op het beheerpaneel, onder jouw verantwoordelijkheid en risico gebeurt. Heb je het vermoeden dat een onbevoegd iemand het wachtwoord in handen heeft gekregen, wijzig dan zo snel mogelijk je wachtwoord en/of neem dan zo snel mogelijk contact met de Aanbieder op. Deze zal dan gepaste maatregelen nemen.
 • 2.3 Je dient je te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website, en je belooft je te gedragen conform hetgeen door de Aanbieder mag worden verwacht van een zorgvuldig deelnemer. Als je fouten of onvolkomenheden in de Website of gebruikte programmatuur aantreft, zul je je best doen deze onder de aandacht van de Aanbieder te brengen.
 • 2.4 De Aanbieder zal je online ondersteunen bij het gebruik van de Website en bijbehorende programmatuur. De ondersteuning wordt verleend via de pagina "Contact" of in de FAQ via de link "Help"op de Website. De Aanbieder zal zich inspannen om vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. De Aanbieder kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden.
Artikel 3. Publicatie op de Website
 • 3.1 Je bepaalt zelf (behoudens het onderstaande) welk materiaal je wilt publiceren en wanneer. De Aanbieder is je echter geen enkele vergoeding verschuldigd voor de materialen die je op deze Website publiceert.
 • 3.2 De Aanbieder bepaalt of hij materiaal dat jij aanlevert ook werkelijk publiceert op deze Website, en zo ja in welke categorie(en) of overzichten het materiaal zal verschijnen. De Aanbieder mag op elk moment het materiaal weghalen, verplaatsen of aanpassen.
 • 3.3 Materiaal dat je wilt publiceren, mag niet aanstootgevend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn. De Aanbieder heeft hierover het laatste woord.
 • 3.4 Mocht de Aanbieder een redelijk vermoeden krijgen van dan wel tot het besef komen dat door jou aangeleverd materiaal in strijd is met de wet, dan heeft de Aanbieder eenzijdig het recht om het materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. De Aanbieder hoeft hierover geen overleg te voeren met jou. In geen geval is de Aanbieder aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
 • 3.5 Het is niet toegestaan recepten of andersoortige berichten te plaatsen welke kennelijk als hoofddoel hebben de lezer ertoe te bewegen producten aan te schaffen. Dit kan zich bijvoorbeeld kenmerken door het herhaaldelijk melden van de merknaam zonder dat dit voor het recept of bericht noodzakelijk is. Bij overtreding van deze bepaling is men een bedrag verschuldigd van 1.000,- (zegge: duizend euro) per gebeurtenis, onverminderd het recht op schadevergoeding of andere vorderingen.
 • 3.6 Je vrijwaart de Aanbieder voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat door jou aangeleverd materiaal op welke andere manier dan ook tegen de wet is.
Artikel 4. Licentie aan de Aanbieder
 • 4.1 Je mag alleen materiaal publiceren dat je zelf gemaakt hebt. Door materiaal aan te leveren, verklaar je dan ook dat je daar zelf het volledige en onbeperkte auteursrecht op hebt en dat je bevoegd bent om de hieronder gevraagde licentie te verlenen aan de Aanbieder, zonder bijkomende verplichtingen of beperkingen voor de Aanbieder.
 • 4.2 Het auteursrecht op door jou aangeleverd materiaal blijft bij jou. Je geeft hierbij de Aanbieder een niet-exclusieve licentie om alle door jou aangeleverde materialen te publiceren via de website, print of anderszins. Daaronder valt tevens het recht om het materiaal te wijzigen en/of in te korten. Hoewel de Aanbieder zal proberen je naam te vermelden als dat redelijkerwijs mogelijk is, is de Aanbieder dat niet verplicht. Je ziet hierbij af van enig recht op naamsvermelding bij publicatie op de Website.
 • 4.3 Je machtigt de Aanbieder hierbij om namens jou in rechte op te treden tegen overname van jouw materiaal door derden in de vorm waarop ze op de Website zijn gepubliceerd.
 • 4.4 Je blijft gerechtigd om jouw materiaal op andere websites of in andere media te publiceren, maar je mag daarbij de naam van de Aanbieder of de Website niet gebruiken.
 • 4.5 Artikel 3.5 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5. Onderhoud en storingen
  • 5.1 De Aanbieder heeft het recht om de Website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website, de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. De Aanbieder zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en je indien mogelijk tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. De Aanbieder is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
  • 5.2 De Aanbieder heeft het recht de Website en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal de Aanbieder proberen je daarvan op de hoogte stellen. Omdat deze Website door meerdere deelnemers wordt gebruikt, is het niet mogelijk om alleen voor jou van een bepaalde aanpassing af te zien. De Aanbieder is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de dienst.
  • 5.3 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat de Aanbieder door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijs niet van de Aanbieder kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze overeenkomst worden opgeschort, dan wel deze overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
  Artikel 6. Aansprakelijkheid
  • 6.1 De Aanbieder noch haar hulppersonen is aansprakelijk voor enige indirecte schade die jij of anderen lijden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
  • 6.2 De aansprakelijkheid van de Aanbieder voor jouw schade, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot 100 euro (exclusief BTW).
  • 6.3 Je vrijwaart de Aanbieder voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze overeenkomst.
  • 6.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de Aanbieder.
  • 6.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Aanbieder meldt.
  Artikel 7. Duur, opschorting en beëindiging
  • 7.1 Je gaat deze overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Zowel jij als de Aanbieder mogen deze op elk moment opzeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn. Na opzegging mag je de Website niet langer gebruiken.
  • 7.2 In geval van opzegging blijven de volgende verplichtingen bestaan voor zolang als de Aanbieder redelijkerwijs op het voortbestaan daarvan aanspraak kan maken: de licentie van artikel 4 en de regeling omtrent aansprakelijkheid van artikel 6.
  • 7.3 De Aanbieder is gerechtigd om haar verplichtingen jegens jou op te schorten als het vermoeden bestaat dat jij in strijd handelt met de overeenkomst, op welke wijze dan ook, zonder dat de Aanbieder tot enige schadevergoeding is gehouden.
  Artikel 8. Wijzigingen van de voorwaarden
  • 8.1 De Aanbieder heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na publicatie daarvan op de Website. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.
  • 8.2 Als je een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wilt accepteren, moet je binnen deze dertig dagen de overeenkomst opzeggen. Je mag de Website dan niet langer gebruiken. Door de Website te gebruiken na deze periode, geef je aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).
  • 8.3 Eventuele door jou aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de gesloten overeenkomst, tenzij dat schriftelijk tussen jou en de Aanbieder afgesproken is.
  • 8.4 De Aanbieder is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die de Website van haar overneemt.
  Artikel 9. Slotbepalingen
  • 9.1 Op de overeenkomst waar deze voorwaarden betrekking op hebben, is Nederlands recht van toepassing.
  • 9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
  • 9.3 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
  • 9.4 Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
  • 9.5 Als je de Aanbieder een bericht stuurt, geldt de door Aanbieder ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij jij kunt aantonen dat deze versie niet authentiek is.
  • 9.6 Je zult Aanbieder in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk informeren over wijzigingen in je naam-, adres- of contactgegevens die voor Aanbieder relevant kunnen zijn.
  Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50069470